Initiatiefgroep belangen oud-medewerkers cq –

kaartenactie 2018

 

Stemmen!

kaartenactiePosted by ibocqWed, March 21, 2018 19:30:19

De waarheid ontkennen

kaartenactiePosted by ibocqWed, March 14, 2018 08:49:28

 

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen Emmen 2018

kaartenactiePosted by ibocqWed, March 07, 2018 12:31:53

Gemeenteraadsverkiezingen Emmen 2018

De gemeentelijke verkiezingen komen er er weer aan, we mogen stemmen.
Maar ja, waarop eigenlijk?
In de afgelopen jaren is de kijk op de gemeentelijke politiek in Emmen en Coevorden wat de IBOCQ betreft, zeer verhelderd.
Je zou van bestuurders mogen verwachten dat zij integer zijn, interesse
hebben in de burger, bereid zijn zich in -ook lastige- zaken te
verdiepen en te staan voor de idealen welke in hun partijprogramma
staan.
Dat men zich hier ook terdege van bewust is.
Men legt immers een eed af, wordt gekozen door de burger en betaald door de burger.
Je mag verwachten dat de bereidheid tot inhoudelijk communiceren met de burger in zo’n functie dus heel serieus wordt genomen.

Vanwege onze zaak hebben de Nederlandse Toonkunsten Bond, FNV
Kunstenbond en IBOCQ een diepgaand onderzoek ingesteld naar de werkwijze
van de gemeenten Emmen en Coevorden.
Onze bevindingen zijn, nog voorzichtig gezegd, ontluisterend te noemen.

Onze eerste aangetekende brief met een verzoek om een onderhoud
(overigens ook per e-mail), die wij destijds aan Burgemeester en
Wethouders van Emmen stuurden, was “nooit aangekomen”.
Althans dat beweerde men, toen IBOCQ en Bonden na de gestelde termijn van 6 weken aan de bel trokken.
Er werd door ons een bewijs van getekende ontvangst getoond, maar we
moesten hem maar opnieuw sturen, er werden geen excuses gemaakt.
Uiteindelijk kwam een mail terug van een ambtenaar, (geen raadslid, geen
wethouder) waarin deze stelde, dat er eerst nog met de gemeente
Coevorden overlegd zou worden.
De Gemeente Coevorden had ons in eerste instantie een uitnodiging toegezegd m.b.t. een gesprek.
Doch twee weken later, na overleg tussen de beide gemeenten was Coevorden hiertoe niet meer bereid.
Vanuit beide gemeenten werd de IBOCQ en Bonden een op 1 zin na, letterlijk dezelfde brief gestuurd.
Men vond het niet nodig en niet “opportuun” zo stond er in deze brief om met de IBOCQ en de Bonden in gesprek te gaan.

DEKSEL OP DE POLITIEKE BEERPUT!

Vanaf dat moment is het ons, IBOCQ en Bonden steeds duidelijker
geworden dat de betrokken politici met man en macht de deksel op de CQ
beerput willen houden.
(En dus vast niet alleen op de CQ beerput.)
Macht der Gewoonte, Gewoonte van de Macht.

Emmen en Coevorden hebben afgelopen jaren werkelijk alles gedaan om
de communicatie met IBOCQ/Bonden te verhinderen en de toegang tot
informatie waar mogelijk te saboteren.
Dat is maar deels gelukt, want ondanks deze pogingen, kregen de
IBOCQ/Bonden van de rechter-commissaris toch toestemming om het archief
in te gaan.
Vanuit Emmen probeerde men dit nota bene te verhinderen door de
rechter-commissaris te verzoeken IBOCQ/Bonden de toegang tot het archief
te weigeren!
Maar dat werd gelukkig afgewezen.
En wij begrijpen nu heel goed, waarom men hier niet blij mee was.
Als je als verantwoordelijke gemeente niets te verbergen hebt en blijft
roepen dat alles volgens de regels is gegaan, dan is een dergelijke
actie toch niet nodig?

Het griezelige is dat het hier niet bij gebleven is, maar achter de schermen nog veel verder gaat.

Groen Links, was even Groen Flinks en vond dat de CQ zaak nader onderzocht moest worden.
Na een gesprek met de afgevaardigden van de Bonden bood zij zelfs aan de
door de Bonden opgevraagde stukken (WOB) aan te leveren.
Groen Links stelde vragen in de raadsvergadering, maar werd, door gebrek
aan kennis van zaken, door het college met een kluitje in het riet
gestuurd.
Na afloop kregen de afgevaardigden van de Bonden van deze partij te
horen, dat hen voorafgaande aan de raadsvergadering door het college
dringend was geadviseerd (!) geen vragen te stellen over de CQ zaak.
Helaas, hierna werd het Groen Slinks: herhaaldelijke
verzoeken en herinneringen vanuit de Bonden waar de gevraagde stukken nu
bleven, werden maandenlang met smoezen afgehouden en uiteindelijk “wist
men nergens meer van”.

De DOP (Drentse Ouderen Partij) bleek voor de IBOCQers ‘een lege DOP’.
Blijkbaar behoorden de 50 en 60 plus IBOCQ-leden niet tot de doelgroep
want de DOP weigerde vanaf het begin om zich in de zaak te verdiepen.
Erger nog: er werd ons op onsympathieke toon bij het inspreken in Emmen
te verstaan gegeven, dat we wat de DOP betreft dan maar “naar de rechter
moesten stappen”.
Gemakzuchtige houding wel, als controlerend raadslid…..

D66, nam na de brief van de IBOCQ aan de raadsleden in eerste instantie contact op met een vertegenwoordiger van de IBOCQ.
Men betreurde het, zo werd er gezegd, dat men de CQ zaak had laten glippen.
D66 bood aan erin te duiken en de betreffende wethouder vragen te stellen.
Men meldde de IBOCQ dat de wethouder hierop overduidelijk geschrokken
gereageerd had en had beloofd in een volgende raadsvergadering op de
zaak terug te komen.
Dat deed de betreffende wethouder echter middels een brief aan D66, niet in de raadsvergadering.
De fractievoorzitter van D66 nam opnieuw contact op met de IBOCQ en las de brief van de wethouder voor.
Waarop de vertegenwoordiger van de IBOCQ hem uitlegde waarom de reactie van de wethouder niet klopte.
D66 zou opnieuw actie ondernemen.
Echter, men liet niets meer van zich horen.
En bij het inspreken van IBOCQ en Bonden op de raadsvergadering in Emmen, bleek D66 opeens 180 graden gedraaid.
D66 staat dus voor ‘Draaikonterij 66″, dat is wel duidelijk.

LEF! bleek LAF!
Reageerde afgelopen jaren op geen enkele brief of uitnodiging van IBOCQ/Bonden.
Enigszins te verwachten hoor.
De oprichter van LEF was immers een tijd lang interim-directeur bij CQ!
Hij moest toezien hoe er een rapport Hordijk & Hordijk in verschillende versies in opdracht van Emmen tot stand kwam.
Het sierde LEF! dat zij bleven aandringen op behandeling van dat rapport
in de gemeenteraad. Maar toen puntje bij paaltje kwam (lees: CQ Emmen
moest failliet) nam de voormalig interim niet de moeite om in te gaan op
de uitnodiging van IBOCQ om in gesprek te gaan (LAF!). Je zou toch
anders verwachten van iemand die fors met gemeenschapsgeld betaald is.
Maar we begrijpen dat -als de zakken gevuld zijn- je je natuurlijk
liever op de vlakte houdt.
Overigens blijft de vraag: wisten de gemeenteraden van Emmen en
Coevorden dat er meerdere versies van het rapport Hordijk & Hordijk
zijn???

Over het CDA is er ook weinig goeds te melden: twee
van hun raadsleden gingen eenmalig in op de uitnodiging tot een gesprek
met IBOCQ /Bonden. Ze verklaarden ieder, zeer geschrokken te zijn van de
hen getoonde brief van curator Sprangers aan de advocaat van Gemeente
Emmen. Zij zouden hier nog op terug komen beloofden ze, maar lieten
nooit meer iets van zich horen. Geen interesse, geen bereidheid de nek
uit te steken, geen enkele compassie met het voormalig personeel van CQ.
CDA kan men ons inziens dus beter vertalen als Christelijkheid Duurzaam Afwezig

Van de VVD (Coevorden), zocht 1 raadslid uit eigen beweging contact met de IBOCQ.
Hij verklaarde twee maal, een keer aan vertegenwoordigers van de IBOCQ
en later nogmaals in bijzijn van de beide afgevaardigden van de Bonden,
dat hij het faillissement van CQ niet had gewild.
Hij vertelde hen, dat dit een plan was van Emmen, waar hij niets mee te maken had willen hebben.
En hij was bereid dit voor een rechter te herhalen zei hij. (Het gesprek is opgenomen).
Op zich siert hem dat.
Maar waarom dat gedraai achteraf naar de media, dat dit allemaal toch
niet helemaal zo zat als de Bonden en IBOCQ beweerden, dat geeft je toch
te denken?
Wat gebeurt er daar toch allemaal in het land van politici achter de schermen?
Benauwend en weinig vertrouwenwekkend vinden wij.
VVD Emmen gaf overigens in het geheel niet thuis, begrijpelijk achteraf gezien.
VVD staat dus, is onze ervaring, eigenlijk voor Verwacht Vooral Doortraptheid.

En Partij van de Arbeid: die is allang geen partij voor de arbeiders meer, hebben we ondervonden.
Anders was zij tijdig voor het personeel van CQ gaan staan.
Mensen die jarenlang hun werk bij CQ hebben gedaan, dit werk zonder
scrupules helpen afnemen, in de ellende storten, wat moet je daar nog
mee?
Partij voor de Armoede, niet origineel nee, en vaker geroepen ja, maar wel toepasselijk.

Wakker Emmen: daarvan kwam 1 echt wakker raadslid op de bijeenkomst.
Hij vond het een groot schandaal, was verbijsterd door de inhoud van de
eerder genoemde brief van de curator. Een intelligente man, die de
omvang en impact van de zaak begreep. Hij maakte zich dan ook grote
zorgen over deze gang van zaken. En gaf aan zich in te spannen om e.e.a.
uitgezocht te krijgen.
Van dit raadslid ontvingen de Bonden enige dagen later later een mail, waarin hij zich verexcuseerde.
Hij had van zijn partij een mail ontvangen waarin hem werd verboden nog contact met IBOCQ en Bonden te hebben!
De mail stond vol met onterechte beschuldigingen naar hem toe en er werd
hem gezegd dat hij een onderhoud kon verwachten met enkele wethouders
hierover.
Hij mocht voorlopig alleen nog op raadsvergaderingen te verschijnen!
Wakker Emmen wil dus liever in coma worden gehouden…….

PAC Coevorden pakte wel door; de enige partij die zich naar ons toe fatsoenlijk gedragen heeft .
Omdat ze zelf niet naar onze informatieve bijeenkomst konden komen,
werden de vertegenwoordigers van de IBOCQ en Bonden door hen uitgenodigd
bij een fractie vergadering.
Men toonde zich oprecht geïnteresseerd in de zaak en er werd over en
weer zinnige informatie uitgewisseld. PAC gaf aan het een vreemde gang
van zaken te vinden. Zij stelde tot twee maal toe goede vragen aan de
wethouder K en C en koppelden e.e.a. aan de IBOCQ en Bonden terug. Maar
dit alles werd door de wethouder blijvend afgedaan als onnodige ophef:
men had naar zeggen de CQ-zaak keurig volgens de regels afgehandeld en
de raadsleden “behoefden zich absoluut geen zorgen te maken”.
CONCLUSIE:

Los van of je het eens bent met het laten verdwijnen van CQ, of met
de zaak die wij als IBOCQ hebben aangespannen: dit is toch een manier
van politiek bedrijven waar op landelijk niveau menig politicus over zou
struikelen?
Zo dien je geen politiek te voeren, zo behoor je toch niet met je burgers (en je raadsleden) om te gaan?.
Dit is gemanipuleer en machtsmisbruik van de hoogste orde!
Onbehoorlijk bestuur en zeker geen democratie.

Dat gemeenten blijven volhouden dat er niets aan de hand is en het
faillissement keurig volgens de regels is gegaan, wordt zo langzamerhand
een lachwekkende vertoning.
Ieder nuchter denkend mens kan concluderen dat, wanneer Bonden en
curator toestemming krijgen van de rechter-commissaris om beide
gemeenten gezamenlijk te mogen dagvaarden, hier wel degelijk iets aan de
hand is.

Op 18 april 2018, zo liet Mr. E. Claassen, advocaat gespecialiseerd
in faillissementsrecht, ons weten, zijn de beide gemeenten gedagvaard.
Tegelijkertijd met die dagvaarding van eind januari, was er wederom een
voorstel, om met elkaar in gesprek te gaan, om zo een gerechtelijke
procedure te proberen te voorkomen.
Emmen liet weten niet in gesprek te willen gaan
En Coevorden heeft niets van zich laten horen.

Burgemeester en wethouders zouden zich nu toch diep moeten schamen?
Met schaamrood op de kaken staan te flyeren in de straten en pleinen van de gemeenten Emmen en Coevorden?
Het zijn immers loze beloften die worden verkondigd, na dit aantoonbaar en overduidelijk geen respect hebben voor de burger!
En eigenlijk kun je niet anders concluderen, dat bij het overgrote deel
van de raadsleden te weinig inhoudelijke kennis van zaken aanwezig is.
En er te weinig inspanning is gedaan om zich deze kennis eigen te maken.

Jarenlang werd er regelmatig beweerd, zelfs hardop in de gemeenteraden, dat het personeel van CQ ongemotiveerd zou zijn.
“Zij moeten maar zzp’er worden”, “dan zullen ze écht leren wat werken is”, werd er zelfs door enkelen geroepen.
Zo werd er dus gesproken over personeel, dat zelfs na het aanvragen van
het faillissement door bleef werken tot op de laatste dag, uit eergevoel
en plichtsgevoel naar hun leerlingen.
Terwijl de raad, die een controlerende taak heeft binnen ons politieke systeem, zelf zijn werk niet heeft gedaan!

Wij wensen u wijsheid

bij het kiezen van een geschikte kandidaat

voor de gemeenteraad!

IBOCQ, 1 maart 2018

 

Rechtvaardig

kaartenactiePosted by ibocqTue, March 06, 2018 14:27:02

 

 

 

 

Goed bestuur

kaartenactiePosted by ibocqTue, March 06, 2018 14:26:10

 

 

 

Gechoqueerd

kaartenactiePosted by ibocqMon, March 05, 2018 18:48:21

 

 

Het nemen van verantwoordelijkheid

kaartenactiePosted by ibocqMon, March 05, 2018 18:47:02

 

De waarheid

kaartenactiePosted by ibocqMon, March 05, 2018 18:45:51

 

Het gerechtshof van het geweten

kaartenactie Wed, January 31, 2018 13:26:21

Er is een groter gerechtshof dan alle
bestaande rechtbanken:
Het gerechtshof van het geweten

 

 

EN DAN WIN JE

kaartenactie  Thu, January 25, 2018 21:14:52

EERST NEGEREN ZE JE
DAN LACHEN ZE JE UIT
DAN VECHTEN ZE MET JE
DAN WIN JE
Gandhi

 

 

De eed van een bestuurder

kaartenactie Wed, January 17, 2018 14:52:44

DE EED VAN EEN

BESTUURDER

BEHOORT EEN

WAARBORG TE ZIJN

VOOR ETHISCH HANDELEN

 

 

Wij wensen u wijsheid in 2018

kaartenactie Thu, January 04, 2018 13:15:33

Wij wensen u wijsheid in 2018!

2009 Task Force Emmen

kaartenactie Wed, December 27, 2017 17:21:05

Totale
Afbraak
Stichting
Kunsten

Forceren
Ondergang
Relevante
Cultuur
Educatie

Etaleren
Meedogenloos
Mateloos
Extreme
Normvervaging

2017

In 2011 was er een zogenaamde Taskforce
actief (onder voorzitterschap van de wethouder
van de gemeente Emmen, de heer Jumelet).

Letterlijk
was dit de opdracht:

‘Deze
taskforce heeft tot taak om binnen een relatief kort tijdsbestek
te komen tot een oplossing voor de financiële problematiek

en een aanpassing van de systematiek van subsidiëren
van het Centrum voor de Kunsten (CQ).’

NB: in
ambtelijke kringen is ‘komen tot een oplossing voor de
financiële problematiek’ vaak de opmaat voor keiharde
sanering.

(uit: Muziekwereld nr. 2 – 2017)

Lees ook: Gemeenten Coevorden en Emmen spelen vals spel

 

IBOCQ-Kerstlied

kaartenactie Wed, December 20, 2017 17:57:35

Geen CQ Kerst concerten meer…
Wel een IBOCQ- Kerstlied!

Chanson Sjoemelet

Als het Kerstmis wordt
en ik heb niks te eten,
mag ik dan bij jou?
Als het Kerstmis wordt,
en jij staat daar te preken,
mag ik dan bij jou?

Als mijn mooie vak
zichzelf niet kan betalen,
mag ik dan bij jou?
Als jouw raadsbesluit
mijn noodlot zal bepalen,
mag ik dan bij jou?

refrein:
Mag ik dan bij jou schuilen,

als het nergens anders kan?
‘t Is toch om te huilen,
want mijn leven gaat “er an”!
Maar als jij blijft zwijgen,
tja, dan luiden wij de klok,
Waarheid vindt je tóch!
Hang de vlag maar “hallef” stok…..

‘t Aapje uit de mouw,
dat kreeg een lelijk staartje,
‘t draagt een gouden ring…
‘t Aapje uit de mouw
Zit vol met louche streken,
’t blijft een lelijk ding!

Als jij een clubje dient,
waar ik niet bij wil horen,
aan het hoofd een vrouw…
Daarom mijn baan weg sneed,
want dat weet ik zeker,
mag ik dan bij jou?

refrein:
Mag ik dan bij jou schuilen,

als het nergens anders kan?
‘t is toch om te huilen
want mijn leven gaat “er an”!
Maar als jij blijft zwijgen,
tja dan luiden wij de klok….
Waarheid vindt je tóch!
Hang de vlag maar “hallef” stok…

Als het einde komt,
eind van al mijn rechten,
mag ik dan bij jou?
Vier-en-zestig jaar,
en niet meer kunnen vechten,
Mag ik dan bij jou?????????

 

Jumelet schaamteloos

kaartenactie Wed, December 13, 2017 12:32:49

JUMELET
wie kent hem niet?
Eerst als wethouder ons in de
armoede duwen.
Nu als Statenlid de armoede
bestrijden?
SCHAAMTELOOS!!!

Muziekdocent CQ Emmen woont nu antikraak

kaartenactie Wed, December 06, 2017 09:39:59


Sinterklaas Kapoentje
voor ons niets in het schoentje…..

Was muziekdocent bij CQ
woon nu antikraak om te kunnen blijven werken
Wil niet de bijstand in namelijk
O ja, nog 20.000 euro studieschuld
voor de opleiding muziekdocent…..

Search
Luuk Houkes

Luuk Houkes, (geb. 19-01-1947) versterkt al geruime tijd het team dat zich, samen met de Kunstenbond inzet voor de belangen van de oud-medewerkers van CQ

 

 

Lees meer

 

N.a.v. de aangifte die vorige week is gedaan van faillissementsfraude is er gisterochtend bericht gekomen van de Officier van Justitie.
Na bestudering van de diverse door de Bonden ingeleverde documenten, werd hen door de Off. van Justitie verzocht  officieel aangifte te doen van faillissementsfraude en Paulianeus handelen.
Dat hebben de bonden gistermiddag direct gedaan.
Samen met de FIOD en het OM gaat  nu bekeken worden of er een onderzoek ingesteld kan worden naar verdachten, te weten gemeenten Emmen en Coevorden, alsook de notaris Veldkamp en makelaar Ludwig van het voormalig CQ bestuur
Inspreekavond Emmen
Mr. Mark Gerrits (NTB)

Het trauma van 2014?

“Geachte leden van de Raad

Gaat dit faillissement óók de boeken in als een trauma?

Een trauma voor de ontslagen werknemers?

Het trauma van 2014?” … Video

Anne Jan de Graaf (FNV)

Geachte commissie,

“Ik wil u dringend vragen om te bewerkstelligen dat de beide bonden in de gelegenheid worden gesteld om met de verantwoordelijke wethouder te kunnen onderhandelen over een realistische schadeloosstelling voor de ontslagen werknemers van CQ” … Video

 

Tanja Schrijver (FNV)

Kent u dat woord, vilein?

“De gemeente Emmen lijkt bewust voor faillissement te kiezen en heeft de stekker eruit getrokken.
Een vilein besluit dus van de gemeente Emmen.”

 

Lees meer

Dhr. Auke Oldenbeuving (CDA) vroeg tijdens de inspreekavond of wij ‘teleurgesteld’ waren.
Hij vond dhr. Gerrits en de andere vertegenwoordigers te fel in hun optreden.
Bovendien rekte de curator alleen de boel maar op, die was enkel uit op eigen voordeel.

 

Lees meer

Categorieën