Initiatiefgroep belangen oud-medewerkers cq –

Monthly Archives: maart 2018

Jaap Beekhuis: Het failliet van de politiek in Emmen?

 

Het CQ verhaal, inmiddels wel bekend door twee vrij grote artikelen in het Dagblad van het Noorden, roept toch wel enkele vragen op over zowel de insteek van de gemeente als organisatie als wel van de opstelling  van de politiek in de gemeente Emmen.

Al lezend bekruipt je toch het gevoel dat zowel college als gemeenteraad  in deze raadsperiode en de vorige hebben weggekeken en niet erg hebben doorgehad wat er werkelijk aan de hand was en wat de gevolgen waren voor werknemers van de gemeente.
De werknemers van CQ vielen immers onder de gemeentelijke Cao en daarmee waren ze in dienst van de gemeente.

 

De snelle, mogelijk geldbesparing gerichte, oplossing die door de “Taskforce CQ” ( Fons Disch, John Tetteroo en Henk Jumelet) werd bedacht en geconstrueerd ploft nu waarschijnlijk in het gezicht van de gemeente en gaat de gemeente Emmen, dat wil zeggen haar inwoners, mogelijk miljoenen kosten.

Een kostprijs die voorkomen had kunnen worden als zowel college als raad beter hadden opgelet, het rapport van Hordijk & Hordijk goed had gelezen. Het originele rapport dan, niet het door Henk Jumelet aangepaste rapport. Dan was de raad werkelijk op de hoogte geweest van de bestaande situatie.

Henk Jumelet met zijn Taskforce heeft dat voor de raad verborgen gehouden en werd zo door het passieve beleid van de raad op geen enkele manier ter verantwoording geroepen. Geen enkele politieke partij was geïnteresseerd en ze offerden om opportunistisch partijbelang de belangen van de medewerkers van CQ,, ook voor het merendeel inwoners van de gemeente Emmen, simpelweg op.

 

De raad stelt de kaders, ook voor bezuinigingen, het college voert uit en de raad verzuimde in dit geval  te controleren. En dat gemis werd  CQ noodlottig. De gemeenteraad van Emmen valt dit treurige beleid te verwijten.

Het college doet alsof zijn  neus bloed, de huidige wethouder, verantwoordelijke voor het beleid van zijn voorganger,  zegt constant dat er helemaal niets aan de hand is en dat alles klopt en doet voorkomen dat alles netjes is afgehandeld. De raad steekt net als tevoren de kop in het zand.

 

De grootste partij in de raad, college partij  Wakker Emmen, gaat uit van het standpunt: “als je het niet aanroert bestaat het niet en dan hoef je je er ook niet druk over te maken”.  Je reinste struisvogelpolitiek uit opportunistische overweging, maak het de wethouders vooral niet moeilijk.

Mooi geval van onttrekking aan verantwoordelijkheid.

Ook de andere college partijen hebben kilo ’s boter op hun hoofd, want zij waren in het vorige college verantwoordelijk voor zowel de opzet van de Taskforce, als de controlerende taak  in de raad. CDA ‘er Oldenbeuving komt nu met de dooddoener dat het een juridisch probleem is.  NEE, het is geen juridisch probleem het is een zuiver politiek probleem, geschapen door de politiek en naar voren gebracht door de Initiatiefgroep Belangen Oud-medewerkers CQ en twee vakbonden, bij diverse inspreek acties in commissies van de gemeenteraad, dus het bleef een politiek probleem.

De moeilijkheid is dat juist de meest verantwoordelijke partij, die van Oldenbeuving, de verantwoordelijke wethouder leverde, dat was namelijk  Henk Jumelet van het CDA.  Met zijn opstelling probeert Oldenbeuving zich nu  te verschuilen achter de term juridisch en het zogenaamd dralen van de curator. Leuke vondst maar gaat niet op, ook hier is  het onttrekken aan verantwoordelijkheid om opportunistische reden  het hoofdmotief.

De derde partij, college partij  PvdA,  lijkt erg begaan met de oud medewerkers van CQ,, tenminste zo zegt voorman Raymond Wanders, maar ze hechten ook weer om puur opportunistisch gevoel toch maar aan de uitspraken van de wethouder, net zoals ze zonder eigen onderzoek geloof hechtten aan de woorden van de vorige wethouder, hoezo controlerende taak van de raad?

Ook hier blijkt het weer… wegkijken, dan bestaat het waarschijnlijk niet en hoef je je niet verantwoordelijk te voelen.

 

De rest van de raad, uitgezonderd GroenLinks, liet het allemaal lopen. GL heeft het in elk geval geprobeerd maar kreeg geen steun van de rest van de raad en werd door college en ambtenarij met een kluitje het riet ingestuurd.

D ’66, VVD en ook LEF?, de partij die bij uitstek roert in zaken waar ze van vinden dat het niet deugt; aan die kant bleef het ijselijk stil. Bij LEF? waarschijnlijk omdat hun voorman(toen namens de VVD) strategisch directeur is geweest van CQ en ooit de strategie naar de toekomst heeft uitgezet met alle gevolgen van dien, een uiteindelijk faillissement. Leutscher moet dus ook van de hoed en de rand hebben geweten, maar roert dit probleem niet aan. De ouderen partijen in de raad hebben helaas te weinig inzicht en bemensing om hiermee om te gaan of iet zinnigs boven tafel te krijgen.

Geen van de raadspartijen was geïnteresseerd in de bevindingen van de oud medewerkers van CQ , de bevindingen van de juristen van het FNV, noch in de bevindingen en constateringen van de curator, ze hebben het allemaal gewoon uit de hand laten lopen.

 

Al met al een zeer treurige bedoeling. Een raad die niet wil controleren, partijen die struisvogelpolitiek bedrijven, politici die zich verschuilen achter termen die op zijn minst bedenkelijk zijn, politici die geen antwoord of commentaar durven of willen geven, ambtenarij die de zaak buiten de aandacht van de raad probeert te houden, wethouders die geen openheid van zaken willen geven, een directeur van de  gemeente die zich verschuilt achter niets zeggende termen en bovenal politieke partijen die weglopen voor hun verantwoordelijkheid.

 

Al met al eigenlijk het failliet van de huidige politiek in gemeente Emmen.

Jaap Beekhuis

 

Gemeenteraadsverkiezingen Emmen 2018

stemmen 2018

stemmen 2018

De gemeentelijke verkiezingen komen er er weer aan, we mogen stemmen.
Maar ja, waarop eigenlijk?
In de afgelopen jaren is de kijk op de gemeentelijke politiek in Emmen en Coevorden wat de IBOCQ betreft, zeer verhelderd.
Je zou van bestuurders mogen verwachten dat zij integer zijn, interesse hebben in de burger, bereid zijn zich in -ook lastige- zaken te verdiepen en te staan voor de idealen welke in hun partijprogramma staan.
Dat men zich hier ook terdege van bewust is.
Men legt immers een eed af, wordt gekozen door de burger en betaald door de burger.
Je mag verwachten dat de bereidheid tot inhoudelijk communiceren met de burger in zo’n functie dus heel serieus wordt genomen.

Vanwege onze zaak hebben de Nederlandse Toonkunsten Bond, FNV Kunstenbond en IBOCQ een diepgaand onderzoek ingesteld naar de werkwijze van de gemeenten Emmen en Coevorden.
Onze bevindingen zijn, nog voorzichtig gezegd, ontluisterend te noemen.

Onze eerste aangetekende brief met een verzoek om een onderhoud (overigens ook per e-mail), die wij destijds aan Burgemeester en Wethouders van Emmen stuurden,  was “nooit aangekomen”.
Althans dat beweerde men, toen IBOCQ en Bonden na de gestelde termijn van 6 weken aan de bel trokken.
Er werd door ons een bewijs van getekende ontvangst getoond, maar we moesten hem maar opnieuw sturen, er werden geen excuses gemaakt.
Uiteindelijk kwam een mail terug van een ambtenaar, (geen raadslid, geen wethouder) waarin deze stelde, dat er eerst nog met de gemeente Coevorden overlegd zou worden.
De Gemeente Coevorden had ons in eerste instantie een uitnodiging toegezegd m.b.t. een gesprek.
Doch twee weken later, na overleg tussen de beide gemeenten was Coevorden hiertoe niet meer bereid.
Vanuit beide gemeenten werd de IBOCQ en Bonden een op 1 zin na, letterlijk dezelfde brief gestuurd.
Men vond het niet nodig en niet “opportuun” zo stond er in deze brief om met de IBOCQ en de Bonden in gesprek te gaan.

DEKSEL OP DE POLITIEKE BEERPUT!

Vanaf dat moment is het ons, IBOCQ en Bonden steeds duidelijker geworden dat de betrokken politici met man en macht de deksel op de CQ beerput willen houden.
(En dus vast niet alleen op de CQ beerput.)
Macht der Gewoonte, Gewoonte van de Macht.

Emmen en Coevorden hebben afgelopen jaren werkelijk alles gedaan om de communicatie met IBOCQ/Bonden te verhinderen en de toegang tot informatie waar mogelijk te saboteren.
Dat is maar deels gelukt, want ondanks deze pogingen, kregen de IBOCQ/Bonden van de rechter-commissaris toch toestemming om het archief in te gaan.
Vanuit Emmen probeerde men dit nota bene te verhinderen door de rechter-commissaris te verzoeken IBOCQ/Bonden de toegang tot het archief te weigeren!
Maar dat werd gelukkig afgewezen.
En wij begrijpen nu heel goed, waarom men hier niet blij mee was.
Als je als verantwoordelijke gemeente niets te verbergen hebt en blijft roepen dat alles volgens de regels is gegaan, dan is een dergelijke actie toch niet nodig?

 

Het griezelige is dat het hier niet bij gebleven is, maar achter de schermen nog veel verder gaat.

 

Groen Links, was even Groen Flinks en vond dat de CQ zaak nader onderzocht moest worden.
Na een gesprek met de afgevaardigden van de Bonden bood zij zelfs aan de door de Bonden opgevraagde stukken (WOB) aan te leveren.
Groen Links stelde vragen in de raadsvergadering, maar werd, door gebrek aan kennis van zaken, door het college met een kluitje in het riet gestuurd.
Na afloop kregen de afgevaardigden van de Bonden van deze partij te horen, dat hen voorafgaande aan de raadsvergadering door het college dringend was geadviseerd (!) geen vragen te stellen over de CQ zaak.
Helaas, hierna werd het Groen Slinks:  herhaaldelijke verzoeken en herinneringen vanuit de Bonden waar de gevraagde stukken nu bleven, werden maandenlang met smoezen afgehouden en uiteindelijk “wist men nergens meer van”.

De DOP (Drentse Ouderen Partij) bleek voor de IBOCQers ‘een lege DOP’.
Blijkbaar behoorden de 50 en 60 plus IBOCQ-leden niet tot de doelgroep want de DOP weigerde vanaf het begin om zich in de zaak te verdiepen.
Erger nog: er werd ons op onsympathieke toon bij het inspreken in Emmen te verstaan gegeven, dat we wat de DOP betreft dan maar “naar de rechter moesten stappen”.
Gemakzuchtige houding wel, als controlerend raadslid…..

D66, nam na de brief van de IBOCQ aan de raadsleden in eerste instantie contact op met een vertegenwoordiger van de IBOCQ.
Men betreurde het, zo werd er gezegd, dat men de CQ zaak had laten glippen.
D66 bood aan erin te duiken en de betreffende wethouder vragen te stellen.
Men meldde de IBOCQ dat de wethouder hierop overduidelijk geschrokken gereageerd had en had beloofd in een volgende raadsvergadering op de zaak terug te komen.
Dat deed de betreffende wethouder echter middels een brief aan D66, niet in de raadsvergadering.
De fractievoorzitter van D66 nam opnieuw contact op met de IBOCQ en las de brief van de wethouder voor.
Waarop de vertegenwoordiger van de IBOCQ hem uitlegde waarom de reactie van de wethouder niet klopte.
D66 zou opnieuw actie ondernemen.
Echter, men liet niets meer van zich horen.
En bij het inspreken van IBOCQ en Bonden op de raadsvergadering in Emmen, bleek D66 opeens 180 graden gedraaid.
D66 staat dus voor ‘Draaikonterij 66″, dat is wel duidelijk.

LEF! bleek LAF!
Reageerde afgelopen jaren op geen enkele brief of uitnodiging van IBOCQ/Bonden.
Enigszins te verwachten hoor.
De oprichter van LEF was immers een tijd lang interim-directeur bij CQ!
Hij moest toezien hoe er een rapport Hordijk & Hordijk in verschillende versies in opdracht van Emmen tot stand kwam.
Het sierde LEF! dat zij bleven aandringen op behandeling van dat rapport in de gemeenteraad. Maar toen puntje bij paaltje kwam (lees: CQ Emmen moest failliet) nam de voormalig interim niet de moeite om in te gaan op de uitnodiging van IBOCQ om in gesprek te gaan (LAF!). Je zou toch anders verwachten van iemand die fors met gemeenschapsgeld betaald is. Maar we begrijpen dat -als de zakken gevuld zijn-  je je natuurlijk liever op de vlakte houdt.
Overigens blijft de vraag: wisten de gemeenteraden van Emmen en Coevorden dat er meerdere versies van het rapport Hordijk & Hordijk zijn???

Over het CDA is er ook weinig goeds te melden: twee van hun raadsleden gingen eenmalig in op de uitnodiging tot een gesprek met IBOCQ /Bonden. Ze verklaarden ieder, zeer geschrokken te zijn van de hen getoonde brief van curator Sprangers aan de advocaat van Gemeente Emmen. Zij zouden hier nog op terug komen beloofden ze, maar lieten nooit meer iets van zich horen. Geen interesse, geen bereidheid de nek uit te steken, geen enkele compassie met het voormalig personeel van CQ.
CDA kan men ons inziens dus beter vertalen als Christelijkheid Duurzaam Afwezig

Van de VVD (Coevorden), zocht 1 raadslid uit eigen beweging contact met de IBOCQ.
Hij verklaarde twee maal, een keer aan vertegenwoordigers van de IBOCQ en later nogmaals in bijzijn van de beide afgevaardigden van de Bonden, dat hij het faillissement van CQ niet had gewild.
Hij vertelde hen, dat dit een plan was van Emmen, waar hij niets mee te maken had willen hebben.
En hij was bereid dit voor een rechter te herhalen zei hij. (Het gesprek is opgenomen).
Op zich siert hem dat.
Maar waarom dat gedraai achteraf naar de media, dat dit allemaal toch niet helemaal zo zat als de Bonden en IBOCQ beweerden, dat geeft je toch te denken?
Wat gebeurt er daar toch allemaal in het land van politici achter de schermen?
Benauwend en weinig vertrouwenwekkend vinden wij.
VVD Emmen gaf overigens in het geheel niet thuis, begrijpelijk achteraf gezien.
VVD staat dus, is onze ervaring, eigenlijk voor Verwacht Vooral Doortraptheid.

En Partij van de Arbeid: die is allang geen partij voor de arbeiders meer, hebben we ondervonden.
Anders was zij tijdig voor het personeel van CQ gaan staan.
Mensen die jarenlang hun werk bij CQ hebben gedaan, dit werk zonder scrupules helpen afnemen, in de ellende storten, wat moet je daar nog mee?
Partij voor de Armoede, niet origineel nee, en vaker geroepen ja, maar wel toepasselijk.

Wakker Emmen: daarvan kwam 1 echt wakker raadslid op de bijeenkomst.
Hij vond het een groot schandaal, was verbijsterd door de inhoud van de eerder genoemde brief van de curator. Een intelligente man, die de omvang en impact van de zaak begreep. Hij maakte zich dan ook grote zorgen over deze gang van zaken. En gaf aan zich in te spannen om e.e.a. uitgezocht te krijgen.
Van dit raadslid ontvingen de Bonden enige dagen later later een mail, waarin hij zich verexcuseerde.
Hij had van zijn partij een mail ontvangen waarin hem werd verboden nog contact met IBOCQ en Bonden te hebben!
De mail stond vol met onterechte beschuldigingen naar hem toe en er werd hem gezegd dat hij een onderhoud kon verwachten met enkele wethouders hierover.
Hij mocht voorlopig alleen nog op raadsvergaderingen te verschijnen!
Wakker Emmen wil dus liever in coma worden gehouden…….

PAC Coevorden pakte wel door; de enige partij die zich naar ons toe fatsoenlijk gedragen heeft .
Omdat ze zelf niet naar onze informatieve bijeenkomst konden komen, werden de vertegenwoordigers van de IBOCQ en Bonden door hen uitgenodigd bij een fractie vergadering.
Men toonde zich oprecht geïnteresseerd in de zaak en er werd over en weer zinnige informatie uitgewisseld. PAC gaf aan het een vreemde gang van zaken te vinden. Zij stelde tot twee maal toe goede vragen aan de wethouder K en C en koppelden e.e.a. aan de IBOCQ en Bonden terug. Maar dit alles werd door de wethouder blijvend afgedaan als onnodige ophef: men had naar zeggen de CQ-zaak keurig volgens de regels afgehandeld en de raadsleden “behoefden zich absoluut geen zorgen te maken”.
CONCLUSIE:

Los van of je het eens bent met het laten verdwijnen van CQ, of met de zaak die wij als IBOCQ hebben aangespannen: dit is toch een manier van politiek bedrijven waar op landelijk niveau menig politicus over zou struikelen?
Zo dien je geen politiek te voeren, zo behoor je toch niet met je burgers (en je raadsleden) om te gaan?.
Dit is gemanipuleer en machtsmisbruik van de hoogste orde!
Onbehoorlijk bestuur en zeker geen democratie.

Dat gemeenten blijven volhouden dat er niets aan de hand is en het faillissement keurig volgens de regels is gegaan, wordt zo langzamerhand een lachwekkende vertoning.
Ieder nuchter denkend mens kan concluderen dat, wanneer Bonden en curator toestemming krijgen van de rechter-commissaris om beide gemeenten gezamenlijk te mogen dagvaarden, hier wel degelijk iets aan de hand is.

Op 18 april 2018, zo liet Mr. E. Claassen, advocaat gespecialiseerd in faillissementsrecht, ons weten, zijn de beide gemeenten gedagvaard.
Tegelijkertijd met die dagvaarding  van eind januari, was er wederom een voorstel, om met elkaar in gesprek te gaan, om zo een gerechtelijke procedure te proberen te voorkomen.
Emmen liet weten niet in gesprek te willen gaan
En Coevorden heeft niets van zich laten horen.

Burgemeester en wethouders zouden zich nu toch diep moeten schamen?
Met schaamrood op de kaken staan te flyeren in de straten en pleinen van de gemeenten Emmen en Coevorden?
Het zijn immers loze beloften die worden verkondigd, na dit aantoonbaar en overduidelijk geen respect hebben voor de burger!
En eigenlijk kun je niet anders concluderen, dat bij het overgrote deel van de raadsleden te weinig inhoudelijke kennis van zaken aanwezig is.
En er te weinig inspanning is gedaan om zich deze kennis eigen te maken.

Jarenlang werd er regelmatig beweerd, zelfs hardop in de gemeenteraden, dat het personeel van CQ ongemotiveerd zou zijn.
“Zij moeten maar zzp’er worden”,  “dan zullen ze écht leren wat werken is”, werd er zelfs door enkelen geroepen.
Zo werd er dus gesproken over personeel, dat zelfs na het aanvragen van het faillissement door bleef werken tot op de laatste dag, uit eergevoel en plichtsgevoel naar hun leerlingen.
Terwijl de raad, die een controlerende taak heeft binnen ons politieke systeem, zelf zijn werk niet heeft gedaan!

IBOCQ,  1 maart 2018

 

Search
Luuk Houkes

Luuk Houkes, (geb. 19-01-1947) versterkt al geruime tijd het team dat zich, samen met de Kunstenbond inzet voor de belangen van de oud-medewerkers van CQ

 

 

Lees meer

 

N.a.v. de aangifte die vorige week is gedaan van faillissementsfraude is er gisterochtend bericht gekomen van de Officier van Justitie.
Na bestudering van de diverse door de Bonden ingeleverde documenten, werd hen door de Off. van Justitie verzocht  officieel aangifte te doen van faillissementsfraude en Paulianeus handelen.
Dat hebben de bonden gistermiddag direct gedaan.
Samen met de FIOD en het OM gaat  nu bekeken worden of er een onderzoek ingesteld kan worden naar verdachten, te weten gemeenten Emmen en Coevorden, alsook de notaris Veldkamp en makelaar Ludwig van het voormalig CQ bestuur
Inspreekavond Emmen
Mr. Mark Gerrits (NTB)

Het trauma van 2014?

“Geachte leden van de Raad

Gaat dit faillissement óók de boeken in als een trauma?

Een trauma voor de ontslagen werknemers?

Het trauma van 2014?” … Video

Anne Jan de Graaf (FNV)

Geachte commissie,

“Ik wil u dringend vragen om te bewerkstelligen dat de beide bonden in de gelegenheid worden gesteld om met de verantwoordelijke wethouder te kunnen onderhandelen over een realistische schadeloosstelling voor de ontslagen werknemers van CQ” … Video

 

Tanja Schrijver (FNV)

Kent u dat woord, vilein?

“De gemeente Emmen lijkt bewust voor faillissement te kiezen en heeft de stekker eruit getrokken.
Een vilein besluit dus van de gemeente Emmen.”

 

Lees meer

Dhr. Auke Oldenbeuving (CDA) vroeg tijdens de inspreekavond of wij ‘teleurgesteld’ waren.
Hij vond dhr. Gerrits en de andere vertegenwoordigers te fel in hun optreden.
Bovendien rekte de curator alleen de boel maar op, die was enkel uit op eigen voordeel.

 

Lees meer

Categorieën