Initiatiefgroep belangen oud-medewerkers cq –

Monthly Archives: januari 2012

Overleg tussen vakbonden en directie

Overleg tussen vakbonden en directie

Datum : 11 januari 2012
Aanwezig : Hans Stap (Ntb), Josephine van de Mortel (KNTV), Tanja Magnée (FNV Kiem), Jacqueline Twerda (CNV Vakmensen), Arnout Slingerland (directeur), John Does (extern adviseur CQ) en Hedi Boersema (P&O adviseur)
Afwezig : Hans Wijers (Abva Kabo), zonder kennisgeving
Notulen : Hedi Boersema
Cc : OR CQ

Inleiding

Het doel van het overleg is om tot afspraken te komen op welke wijze CQ de overgang van CAO kan realiseren (van CAR-UWO naar CAO KE) waarbij zowel de belangen van de werknemers als de belangen van de werkgever meegenomen worden.

Situatie CQ

Directie CQ geeft een toelichting op de situatie waarin CQ zich bevindt.

Faillissement en zelfstandig ondernemerschap

Vakbonden geven aan dat zij de overstap naar zelfstandig ondernemerschap niet zien als een “van werk naar werk” regeling. Zelfstandig ondernemerschap brengt risico’s met zich mee voor de medewerker (dan ondernemer) en het inkomen verslechtert per definitie, volgens de vakbonden.

Vakbonden geven aan dat er in het geval van een faillissement voor medewerkers recht blijft bestaan op WW. Dit wordt bekostigd door het UWV vanuit het UFO (Uitvoerings Fonds Overheid). Het is mogelijk om beperkt bij te verdienen bij een uitkering.

Directie CQ geeft aan de voorkeur te geven aan een transformatie naar een nieuwe organisatie met zoveel mogelijk behoud van werk voor de huidige medewerkers in plaats van een faillissement met een doorstart.

Zowel vakbonden als directie zijn het eens over dit uitgangspunt (behoud CQ, dus behoud werkgelegenheid in plaats van een faillissement). Uitgangspunt voor de bonden is echter ook het behoud van de rechten van de medewerkers uit de CAR-UWO.

Relatie met gemeenten

Directie CQ geeft aan dat CQ de laatste tijd enorm geïnvesteerd heeft in de relatie met de gemeenten (gemeente Emmen, gemeente Borger-Odoorn, gemeente Coevorden) wat geresulteerd heeft in het voor een groot deel behouden van de subsidie en het zijn van een partner voor de gemeenten. Die slag heeft CQ gewonnen.

CQ wil minder afhankelijk worden van de subsidies en probeert dan ook meer eigen inkomsten te verwerven. CQ zet in op nieuwe markten zoals Onderwijs en Bedrijfsleven.

Frictiekosten: onderhandelingsruimte

Vakbonden geven aan dat het uitgangspunt is dat medewerkers alle rechten vanuit de CAR-UWO behouden en alle plussen vanuit de CAO KE. Vakbonden concluderen dat de kosten van een overgang van CAO (de frictiekosten) niet gedragen kunnen worden door CQ.

Vakbonden stellen voor dat CQ in kaart brengt wat de verschillen zijn tussen beide CAO’s in financiële zin. Directie CQ geeft aan dat CQ dit reeds gedaan heeft en op basis van de financiële vergelijking in gesprek is gegaan met de gemeenten omtrent de te vergoeden frictiekosten. De uitkomst is dat de gemeente Emmen heeft aangegeven niet het geheel maar een gedeelte van de frictiekosten te willen betalen.

Leegstand > geen invulling dan afvloeien

Directie CQ geeft aan dat er op dit moment meer dan 2 fte leegstand is. Wanneer er geen invulling van deze uren gevonden kan worden, dan rest CQ op enig moment niets anders dan het afvloeien van deze uren. Afvloeien binnen de CAR-UWO is voor CQ geen optie vanwege het eigen risico WW en vanwege de kostbare bovenwettelijke uitkeringsregeling in de CAR-UWO.

Pand CQ in Emmen

Vakbonden vragen of CQ eigenaar is van het pand. Directie CQ geeft aan dat CQ eigenaar is van het pand in Emmen. CQ heeft het pand in Emmen laten taxeren. CQ is geen eigenaar van het pand in Coevorden.

Vakbonden vragen zich af of het verschil tussen de waarde van het pand en de lening (ca. 3 ton) aangewend kan worden voor de frictiekosten. CQ gaat pas over enige tijd meer inkomsten genereren en daarom is op korte termijn geld nodig. Dit zou in de ogen van de vakbond mogelijk een optie kunnen zijn.

Overige mogelijkheden

Door vakbonden wordt een idee aangedragen dat CQ zalen zou kunnen gaan verhuren. Directie CQ geeft aan dat dit reeds gebeurt en CQ momenteel onderzoekt of dit in de toekomst uitgebreid kan worden. Dit vereist echter ook investeringen waar CQ helaas geen geld voor heeft. Er wordt in dit kader ook gezocht naar partners/ sponsoren.

Vakbonden geven aan dat het wellicht een optie is wanneer de Buitenschoolse Opvang (BSO) wordt ondergebracht bij CQ.

Directie CQ geeft aan dat we in de gemeenten meer activiteiten in de Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) willen gaan uitvoeren. Daar is ook vaak BSO aanwezig.

Pensioen

Vakbonden geven aan dat de gemeente heeft aangegeven de kosten behorende bij een overgang van medewerkers van het ABP naar het Pfzw (€ 68.000) wel te willen betalen. De kosten behorende bij het niet overgaan van pensioenfonds bedragen € 545.200. De gemeente wil deze kosten niet betalen.

Vakbonden geven aan dat een belangrijk verschil voor medewerkers de hoogte van de premieafdracht is. Binnen de CAR-UWO betalen medewerkers 50% van de totale premie en binnen de CAO KE betalen medewerkers 66% van de totale premie.

Vakbonden geven aan dat ABP en Pfzw (PGGM) momenteel met elkaar spreken over het niet in rekening brengen van de exit-kosten.

Kapitaliseren van alle kosten

Benoemd wordt dat we niet twee trajecten gelijktijdig moeten behandelen. We zitten bij elkaar om afspraken te maken in het kader van de overgang van CAO, niet in het kader van afvloeien / inkrimping. Dit is op dit moment nog niet aan de orde.

Vakbonden geven aan dat er geen sprake kan zijn van “achteruit onderhandelen”. Er moet daarbij wel naar het gehele pakket van te maken afspraken gekeken worden en niet alleen naar de inschaling van de medewerkers.

Binding Sociaal Plan

Vakbonden geven aan dat wanneer er afspraken gemaakt worden omtrent de overgang van CAO en deze vastgelegd worden in een Sociaal Plan, deze afspraken bindend zijn voor de vakbondsleden maar ook voor de niet – vakbondsleden. Wanneer de afspraken niet conform de wensen van deze medewerkers zijn, hebben zij de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Het gezamenlijke doel is om zo goed mogelijk in kaart te brengen welke kosten gemoeid gaan met de overgang van CAO. Vakbonden zijn van mening dat CQ moet proberen om de door de gemeente te betalen frictiekosten op basis van goede financiële overzichten te verhogen.

CAO Kunsteducatie

De CAO KE is op 31 december 2011 van rechtswege beëindigd. Formeel is er dan ook geen CAO KE. De afspraken die directie en bonden maken zijn dan ook onder voorbehoud. Deze kunnen pas worden doorgevoerd als er een nieuwe CAO Kunsteducatie wordt afgesloten.

Ontheffing

CQ heeft formeel geen ontheffing om de CAO KE niet toe te passen. De CAR-UWO is voor de medewerkers van CQ momenteel de rechtmatige rechtspositieregeling. Er is sprake van een Status Quo die al enige jaren wordt gehandhaafd en toegepast. Dit is geen probleem.

Uitspraak Hoge Raad

Op 8 april 2011 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over doorwerking van bepalingen uit de CAO nadat op betrokken werknemers een andere, minimum CAO van toepassing is geworden. Deze uitspraak is door de adviseur van CQ verspreid onder alle aanwezigen. Geconcludeerd wordt dat deze zaak niet vergelijkbaar is met de situatie waarin CQ zich bevindt (CAO KE is geen minimum maar een standaard CAO) en daarom deze uitspraak voor CQ niet relevant is.

CAO vergelijking

CQ heeft een vergelijking gemaakt tussen beide CAO’s en deze wordt puntsgewijs doorgenomen. Onderstaande nummering verwijst dan ook naar de nummering zoals gebruikt in de CAO vergelijking.

Punt 1: Aanstellingsomvang / contracten

Geen opmerkingen.

Punt 2: Functiebeschrijvingen

Vakbonden willen een lijst met functies, zoals aanwezig binnen CQ, ontvangen en een uitwerking van de procedure zoals CQ deze voor ogen ziet.

Punt 3: Functioneringsgesprek

CQ voert jaarlijks functioneringsgesprekken en zet dit voort binnen de CAO KE.

Punt 4 / 5 / 6 : Arbeidsduur, Arbeidstijdenwet, Pauze en Vakantie

De vakantieperiode wijzigt van 12 collectieve vakantieweken naar (gevoelsmatig) 5 vakantieweken. Aangezien het aantal te werken uren (1656 uur) gelijk blijft, is er feitelijk geen sprake van minder vakantie, maar de mogelijkheden om de te werken uren anders te spreiden over meer werkweken heeft tot gevolg dat medewerkers het gevoel hebben minder vakantie te kunnen opnemen. CQ benoemt dat de keerzijde ook het geval is. Er zijn medewerkers die juist vragen of er een mogelijkheid is om in de vakantieweken uren te kunnen werken teneinde de werkdruk in de overige weken te verlagen. Vakbonden verzoeken CQ om een kader uit te werken waaruit duidelijk wordt waarom minder vakantieweken kansen biedt voor CQ en dus voor de werkgelegenheid van medewerkers.

Punt 7: Arbeidstijdenregeling

Geen opmerkingen.

Punt 8: Scholing

Vakbonden geven aan dat in de kolom CAR-UWO toegevoegd kan worden dat CQ een aansluitingsovereenkomst heeft en daardoor gebruik kan maken van gelden vanuit het A+O fonds gemeenten (in het kader van opleidingen). Vakbonden zouden graag zien dat medewerkers binnen de CAO KE het recht behouden op loopbaanadvies.

Punt 9: Salarisschalen

Reeds uitvoerig over gesproken. Verschil tussen overgang op basis van ervaringsjaren en overgang op basis van bruto salaris wordt in kaart gebracht.

Punt 10 : Eindejaarsuitkering

Vakbonden vragen zich af of het juist is dat er binnen de CAR-UWO sprake is van een eindejaarsuitkering exclusief vakantietoeslag. De vakbonden zouden graag over de EJU een losse afspraak maken terwijl CQ de EJU wil verdisconteren in het totaal aan afspraken omtrent het salaris.

Punt 11: Vakantietoeslag

Geen opmerkingen.

Punt 12 : Levensloopbijdrage

Idem aan punt 10.

Punt 13: Buitengewoon verlof met behoud van salaris

Vakbonden willen graag een nadere uitwerking van dit punt zien. Wat zijn precies de verschillen?

Punt 14: Ouderschapsverlof

Vakbonden willen graag zien dat het recht op doorbetaling van een deel van het salaris blijft bestaan wanneer de nieuwe CAO van toepassing is. Vakbonden geven aan dat CQ het risico dat medewerkers een beroep doen op dit artikel in kaart moeten brengen (risico-analyse).

Punt 15: Adoptieverlof

Idem aan punt 14.

Punt 16: Samenloop zwangerschaps- & bevallingsverlof met vakantieverlof

Idem aan punt 14.

Punt 17: Calamiteitenverlof

Geen opmerkingen.

Punt 18: Langdurig zorgverlof

Idem aan punt 14.

Punt 19: Kortdurend zorgverlof

Idem aan punt 14.

Punt 20: Eigenrisicodrager WW

Geen opmerkingen.

Punt 21: Ontslag(gronden)

Vakbonden willen graag een nadere uitwerking van dit punt zien. Wat zijn precies de verschillen?

Punt 22: Afvloeiingsregeling

Vakbonden benoemen dat het binnen de CAR-UWO zo is dat alleen de compartimenteringslijst moet worden overeengekomen met de OR. Wanneer CQ een maatwerkregeling wil toepassen in plaats van een vangnetregeling, dan zijn hiervoor de vakbonden de aangewezen gesprekspartner, niet de OR.

Punt 23: Ontslagbescherming

Geen opmerkingen.

Punt 24 / 25: Regelingen bij ontslag: Suppletieregeling en Bovenwettelijke uitkeringsregeling

Op dit punt verschillen vakbonden en directie CQ van mening. Vanuit het uitgangspunt behoud van werkgelegenheid vindt directie CQ het noodzakelijk dat de regelingen uit de CAO KE toegepast gaan worden in plaats van de (kostbare) regelingen uit de CAR-UWO. Dit betekent weliswaar een achteruitgang op rechten voor individuele medewerkers maar is in de optiek van CQ onvermijdelijk.

Vakbonden geven aan dat de kosten van beide regelingen in kaart moeten worden gebracht en mee moeten worden genomen in het bepalen van de totale frictiekosten. Wanneer de gemeenten dan aangeven dat deze kosten niet betaald gaan worden, praten we hierover verder.

Punt 26: Seniorenregeling / 55+ regeling

De regeling van de CAO KE is gunstiger voor medewerkers.

Volgend overleg

Het volgend overleg vindt plaats op dinsdag 21 februari 2012 van 10.00 – 12.30 uur bij het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur in Assen aan de Zuidhaege 2.

Search
Luuk Houkes

Luuk Houkes, (geb. 19-01-1947) versterkt al geruime tijd het team dat zich, samen met de Kunstenbond inzet voor de belangen van de oud-medewerkers van CQ

 

 

Lees meer

 

N.a.v. de aangifte die vorige week is gedaan van faillissementsfraude is er gisterochtend bericht gekomen van de Officier van Justitie.
Na bestudering van de diverse door de Bonden ingeleverde documenten, werd hen door de Off. van Justitie verzocht  officieel aangifte te doen van faillissementsfraude en Paulianeus handelen.
Dat hebben de bonden gistermiddag direct gedaan.
Samen met de FIOD en het OM gaat  nu bekeken worden of er een onderzoek ingesteld kan worden naar verdachten, te weten gemeenten Emmen en Coevorden, alsook de notaris Veldkamp en makelaar Ludwig van het voormalig CQ bestuur
Inspreekavond Emmen
Mr. Mark Gerrits (NTB)

Het trauma van 2014?

“Geachte leden van de Raad

Gaat dit faillissement óók de boeken in als een trauma?

Een trauma voor de ontslagen werknemers?

Het trauma van 2014?” … Video

Anne Jan de Graaf (FNV)

Geachte commissie,

“Ik wil u dringend vragen om te bewerkstelligen dat de beide bonden in de gelegenheid worden gesteld om met de verantwoordelijke wethouder te kunnen onderhandelen over een realistische schadeloosstelling voor de ontslagen werknemers van CQ” … Video

 

Tanja Schrijver (FNV)

Kent u dat woord, vilein?

“De gemeente Emmen lijkt bewust voor faillissement te kiezen en heeft de stekker eruit getrokken.
Een vilein besluit dus van de gemeente Emmen.”

 

Lees meer

Dhr. Auke Oldenbeuving (CDA) vroeg tijdens de inspreekavond of wij ‘teleurgesteld’ waren.
Hij vond dhr. Gerrits en de andere vertegenwoordigers te fel in hun optreden.
Bovendien rekte de curator alleen de boel maar op, die was enkel uit op eigen voordeel.

 

Lees meer

Categorieën