Initiatiefgroep belangen oud-medewerkers cq –

Monthly Archives: december 2009

Reactie bestuur op rapport Hordijk & Hordijk

Aan:                Frank Hordijk

 

Van:                Harry Leutscher

 

Betreft:                       Memorandum Hordijk & Hordijk

 

Datum:                       4 december 2009

 

Per e-mail

 

 

 

Beste Frank,

 

Zoals toegezegd hierbij de kanttekeningen van CQ bij de laatste (‘conceptdefinitieve’) versie van het memorandum van Hordijk & Hordijk:

Paragraaf I (pagina 2) – onderhoudsplan

Inmiddels is aan het bureau LindHorst de opdracht verstrekt voor het opstellen van een geactualiseerd onderhoudsplan. Deze is medio januari gereed.

 

Paragraaf IV (pagina 9 en 10) – benchmark

Op basis van de benchmarkgegevens van Kunstconnectie worden conclusies getrokken. Kunstconnectie geeft echter zelf aan dat het vergelijken van kunstencentra op basis van de huidige gegevens niet verantwoord is dan wel onmogelijk is.

 

Paragraaf V (pagina 11) – meerjarenplan

Door de aan de huidige wijze van financieren ten grondslagliggende cyclus (indienen begroting + afrekenen bij de jaarrekening) was het niet mogelijk voor de lange termijn plannen te ontwikkelen. CQ omarmt derhalve de beleidsgestuurde contractsfinanciering.

 

Paragraaf V (pagina 13) – CAO

Bij CQ wordt niet gewerkt met de CAO KE, maar met de CAR-UWO. De cijfermatige benadering wijkt overigens niet veel af (daadwerkelijke kostenstijging 1,9%).

 

In het kader van BCF zullen nadere spelregels afgesproken dienen  te worden over autonome kostenstijgingen

 

Paragraaf V (pagina 14) – OR-functionaris

De kosten met betrekking tot de ondernemingsraad betreffen ook de vrijgestelde uren voor het

OR-werk (artikel 17 en 18 Wet op de ondernemingsraden- Wor). Deze uren werden voordien nooit gecalculeerd, maar wel gebruikt.

Er is dus niet alleen sprake van ondersteuning door een ambtelijk secretaris (0,4 fte), maar ook voor 0,6 fte aan vrijgestelde uren voor de leden van de ondernemingsraad.

 

Paragraaf V (pagina 14) – deskundigheidbevordering

Bij de opstelling van de optimale begroting is eveneens van dit percentage uitgegaan. De ondernemingsraad echter heeft een wettelijk scholingsrecht, waarop de directie geen sturing heeft. Op jaarbasis zijn dit minimaal vijf dagen (artikel 18 Wor). Daarnaast heeft men een wettelijk recht op het inhuren van externe deskundigheid (artikel 22 Wor). Deze kosten zijn toegevoegd aan het oorspronkelijke aangevraagde budget voor deskundigheidsbevordering.

 

Paragraaf V (pagina 16) – schema

Er wordt gesproken over een subsidie op grond van begroting 2008 van € 1.650.504 en een verlangde subsidie op basis van realisatie van € 1.759.337. De door CQ tussentijds ingediende gewijzigde begroting bedroeg echter € 1.740.894

 

Paragraaf VI (pagina 18) – huisvesting

Aan de gemeente Emmen is financiële ruimte gevraagd voor planontwikkeling met betrekking tot nieuwbouw in het centrum (locatie dierenpark of nieuw plein).

 

Paragraaf X (pagina 24) – bedrijfsplan

Binnen CQ zijn inmiddels afspraken gemaakt voor het opstellen van het meerjarenperspectief (2013) en de begroting september 2010 – september 2011. Deze is als bijlage toegevoegd.

 

Tot slot. De opmerkingen van CQ dragen allen het karakter van ‘puntjes op de i’. Zoals eerder aangegeven is CQ content met de insteek en de benadering van de onderzoekers. CQ hoopt dat de bijeenkomst van 11 december 2009 leidt tot gemeenschappelijke (voorgenomen) besluitvorming.

 

Hartelijke groet,

 

 

 

Harry Leutscher

Strategisch directeur a.i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1

 

 

Beleidsplancyclus CQ 2013 + begroting september 2010 – september 2011

 

 

Week 1 (8 januari)      Strategiedag MT

 

Week 3                                   Kadernota directie

 

  • naar bestuur /RvT
  • naar managers
  • ondernemingsraad

 

Week 4                                   Gespreken manager en directie

 

Week 5 – 7                 RVE-bijeenkomsten + OOP

 

  • (deel)marktanalyse: SWOT
  • Werkplan (o.b.v. kadernota en format)

 

Week 9                                   Tactiekdag MT

Bespreken plannen i.r.t. kadernota en budget

 

Week 10                     Vaststellen jaarpan CQ en beleidsplannen RVE’s en OOP

  • Bestuur /RvT goedkeuring jaarplan CQ
  • Na goedkeuring: naar gemeenten

 

Week 11 – ..                Jaargesprekken met medewerkers

Koppeling persoonlijk werkplan en RVE/OOP-werkplan

 

 

Search
Luuk Houkes

Luuk Houkes, (geb. 19-01-1947) versterkt al geruime tijd het team dat zich, samen met de Kunstenbond inzet voor de belangen van de oud-medewerkers van CQ

 

 

Lees meer

 

N.a.v. de aangifte die vorige week is gedaan van faillissementsfraude is er gisterochtend bericht gekomen van de Officier van Justitie.
Na bestudering van de diverse door de Bonden ingeleverde documenten, werd hen door de Off. van Justitie verzocht  officieel aangifte te doen van faillissementsfraude en Paulianeus handelen.
Dat hebben de bonden gistermiddag direct gedaan.
Samen met de FIOD en het OM gaat  nu bekeken worden of er een onderzoek ingesteld kan worden naar verdachten, te weten gemeenten Emmen en Coevorden, alsook de notaris Veldkamp en makelaar Ludwig van het voormalig CQ bestuur
Inspreekavond Emmen
Mr. Mark Gerrits (NTB)

Het trauma van 2014?

“Geachte leden van de Raad

Gaat dit faillissement óók de boeken in als een trauma?

Een trauma voor de ontslagen werknemers?

Het trauma van 2014?” … Video

Anne Jan de Graaf (FNV)

Geachte commissie,

“Ik wil u dringend vragen om te bewerkstelligen dat de beide bonden in de gelegenheid worden gesteld om met de verantwoordelijke wethouder te kunnen onderhandelen over een realistische schadeloosstelling voor de ontslagen werknemers van CQ” … Video

 

Tanja Schrijver (FNV)

Kent u dat woord, vilein?

“De gemeente Emmen lijkt bewust voor faillissement te kiezen en heeft de stekker eruit getrokken.
Een vilein besluit dus van de gemeente Emmen.”

 

Lees meer

Dhr. Auke Oldenbeuving (CDA) vroeg tijdens de inspreekavond of wij ‘teleurgesteld’ waren.
Hij vond dhr. Gerrits en de andere vertegenwoordigers te fel in hun optreden.
Bovendien rekte de curator alleen de boel maar op, die was enkel uit op eigen voordeel.

 

Lees meer

Categorieën